Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019- 2020

     Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học;

     Căn cứ công văn số 2187/SGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2019 của sở GD&ĐT Quảng Ninh  V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2019-2020;

     Thực hiện công văn số 2215/SGDĐT-TTr ngày 08 tháng 9  năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra từ năm học 2016-2017;

     Căn cứ thực tế nhà trường năm học 2019 - 2020;

     Trường THPT Đông Thành xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019- 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong nhà trường về việc thực hiện nhiệm vụ được giao để phát huy các mặt mạnh đồng thời rút kinh nghiệm kịp thời những mặt còn hạn chế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

2. Yêu cầu

- Đánh giá đúng thực trạng tình hình nhà trường, đôn đốc việc tuân thủ các quy định của pháp luật về giáo dục; tư vấn các giải pháp khả thi để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm.

- Đánh giá đúng trình độ, năng lực sư phạm của GV, xem xét hoạt động sư phạm trong hoàn cảnh cụ thể để phát hiện kinh nghiệm tốt, phát huy các năng lực và tìm hiểu những yếu kém, hạn chế để hướng dẫn khắc phục.

- Đánh giá kết quả hoạt động của tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể nhằm kịp thờì rút kinh nghiệm các thiếu sót và phát huy các mặt tích cực trong hoạt động của tổ chuyên môn.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trường THPT Đông Thành.

2. Hình thức kiểm tra

- Kiểm tra theo kế hoạch: Kiểm tra theo các nội dung trong kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt và kiểm tra thường xuyên.

- Kiểm tra đột xuất

3. Nội dung kiểm tra

a) Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của lãnh đạo, viên chức, người lao động

- Việc thực hiện nhiệm vụ được giao của BGH.

- Nội dung kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo bao gồm:

+ Quy định đạo đức nhà giáo; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

+ Các công tác được giao: Thực hiện qui chế chuyên môn (thực hiện KHGD, nội dung, kế hoạch dạy học; giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất…, các yêu cầu về soạn bài; giảng dạy, thí nghiệm, thực hành; tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn, tự bồi dưỡng và bồi dưỡng…); trình độ nghiệp vụ, tay nghề; kết quả giảng dạy, giáo dục; công tác chủ nhiệm lớp, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác Đoàn, hoạt động xã hội; kết quả đánh giá xếp loại người học; tham gia công tác khác …

b) Kiểm tra hoạt động của các tổ CM, các bộ phận thư viện, thiết bị, tài chính, văn thư

- Công tác quản lý của tổ trưởng, nhóm trưởng:

+ Hồ sơ chuyên môn; hồ sơ quản lý.

+ Chất lượng dạy – học của tổ, nhóm chuyên môn.

+ Nền nếp sinh hoạt chuyên môn.

+ Kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Công tác thiết bị dạy học, thư viện trong nhà trường:

+ Nội dung kiểm tra thiết bị dạy học bao gồm: Kiểm tra kế hoạch mua sắm thiết bị theo nhu cầu dạy và học; kiểm tra việc xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; kiểm tra việc duy trì, bảo quản thiết bị dạy học; kiểm tra việc khai thác, sử dụng thiết bị dạy học.

+ Nội dung kiểm tra thư viện gồm: Kiểm tra cơ sở vật chất (phòng thư viện, thiết bị, bàn ghế, kệ, tủ); kiểm tra việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh; kiểm tra số lượng và chất lượng sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa…; kiểm tra hoạt động của cán bộ thư viện (việc thực hiện nội qui, việc cho mượn, thu hồi; hồ sơ sổ sách, bảo quản, giới thiệu, thống kê, phân loại, bổ sung sách báo; thực hiện nền nếp, tinh thần, thái độ làm việc…).

- Công tác tài chính, tài sản và công tác kế toán.

+ Thu, chi các khoản đóng góp của cha, mẹ học sinh và học sinh.

+ Các khoản chi ngân sách, chi khác của đơn vị.

+ Việc xác định các khoản chênh lệch thu chi hoạt động và trích lập các quỹ.

+ Các quan hệ thanh toán.

+ Việc quản lý và sử dụng tiền mặt.

+ Việc thực hiện quyết toán thu chi tài chính.

+ Công tác mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản (nếu có).

+ Việc chấp hành các chế độ, nguyên tắc kế toán tài chính.

-  Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư hành chính.

+ Việc chuyển, lưu trữ công văn đi, công văn đến.

+ Việc quản lý và sử dụng con dấu.

+ Kiểm tra việc quản lý các hồ sơ, sổ sách hành chính, giáo vụ (sổ đăng bộ, sổ gọi tên ghi điểm, sổ ghi đầu bài, học bạ, sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ,  sổ nghị quyết của nhà trường, sổ khen thưởng, kỷ luật học sinh, sổ lưu trữ các văn bản, công văn và các loại hồ sơ sổ sách khác...).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Các biện pháp thực hiện

1.1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ của nhà trường năm học 2019-2020 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên;

1.2.Kết hợp nhiều phương pháp kiểm tra:

* Kiểm tra thường xuyên theo tuần, tháng:

- BGH kiểm tra sổ ghi đầu bài, phần mền QLTH, nề nếp dạy-học, ...

- Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo: dải đều từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2020 (có danh sách đính kèm)

- Kiểm tra hoạt động tổ, nhóm chuyên môn

- Kiểm tra đồ dùng-TBDH (NVTB thực hiện và lập BB kiểm tra báo cáo bgh vào mùng 5 hàng tháng)

- Kiểm tra công tác vệ sinh hàng tuần (Y tế học đường thực hiện)

- Hồ sơ tổ chuyên môn ủy quyền tổ trưởng, nhóm trưởng và đưa vào biên bản báo cáo BGH vào mùng 5 hàng tháng (Nộp văn thư quét thành file mềm gủi tới toàn cơ quan)

* Kiểm tra chuyên đề:

- Lần 1(tháng 10): Toàn bộ hồ sơ  tổ CM, hồ sơ GV giáo viên

- Lần 2 (tháng  5): Toàn bộ hồ sơ GV, hồ sơ tổ CM,  việc thực hiện chương trình

- Kiểm tra chuyên đề về tài chính, kế toán: tháng 12.

* Kiểm tra đột xuất: Kiểm tra giáo án, giờ dạy, việc sử dụng TBDH, ứng dụng CNTT, ....

2. Trách nhiệm thực hiện

- Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm trước Sở GDĐT về công tác kiểm tra giám sát để uốn nắn những lệch lạc trong việc thực hiện quy chế chuyên môn.

Hiệu phó chịu trách nhiệm cùng hiệu trưởng về đánh giá giáo viên của tổ/ nhóm mình phụ trách và chịu trách nhiệm kiểm tra các phần việc được phân phụ trách.

Tổ trưởng/ nhóm trưởng chịu trách nhiệm trong đánh giá năng lực chuyên môn giáo viên và theo dõi các hoạt động công tác khác của tổ/ nhóm mình phụ trách.

Các cán bộ, giáo viên trong ban kiểm tra chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được phân công kiểm tra về tính chính xác, dân chủ, công bằng

Giáo viên chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung theo yêu cầu kiểm tra

Tác giả: Admin
Nguồn:Trường THPT Đông Thành Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 75
Hôm qua : 352
Tháng 10 : 744
Năm 2022 : 126.678